• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Temat pracy magisterskiej z ekonomii: plusy przystępowania do strefy euro.

0

Temat pracy magisterskiej z ekonomii, który jest bardzo ciekawy to z pewnością zalety przystąpienia Polski do strefy Euro. Jest to temat intrygujący i kontrowersyjny.

Zwolennicy wprowadzenia Polski do strefy euro argumentują, że zlikwidowany zostanie   kurs wymiany złotego względem euro.  Innymi słowy,  będzie to oznaczało,  wyeliminowanie ryzyka walutowego, związanego z wymianą złotówki na Euro.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zlikwidowane zostanie  ryzyko kursowe względem euro. Jest to generalnie, największa zaleta tego rozwiązania. Zlikwidowanie tego ryzyka, oznaczałoby cały szereg korzyści dla polskich firm oraz konsumentów. Udowodnienie tych korzyści w swojej pracy magisterskiej z ekonomii, będzie wymagało dużej ilości danych.

Dzięki wejściu Polski do strefy euro o wiele prostsze byłoby planowanie inwestycji. Polska dzięki przyjęciu euro, stałaby się atrakcyjniejsza dla inwestorów pochodzących ze strefy objętej wspólną, europejską walutą. Oznaczałoby ty zwiększenie inwestycji na terenie Polski, a co za tym idzie szybszy jej wzrost gospodarczy.

Dzięki wejściu Polski do strefy euro łatwiej byłoby eksportować i importować towary ze strefy euro. Teoretycznie powinno nastąpić, więc ożywienie wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami objętymi wspólną walutą euro.  Polskie firmy zaś, musiałyby zmierzyć się ze wzmocnioną konkurencją firm, które znajdują się w UGiW (Unia Gospodarcza i Walutowa).  Polskie firmy i polscy konsumenci mieliby również  łatwiejszy proces decyzyjny. Nie trzeba by przeliczać wszystkiego ze złotówki na euro i na odwrót. Wyeliminowanie ryzyka kursowego  umożliwiłoby polskim turystom łatwiej i taniej podróżować po krajach będących członkami strefy euro.

Przyjęcie przez Polskę euro ograniczy  również znacząco koszty transakcyjne związane z wymianą złotówki na euro. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba będzie ponosić zbędnych kosztów księgowych. Szacuje się, że zlikwidowanie kosztów transakcyjnych spowodować może zwiększenie wzrostu polskiego PKB o 0,21.  Kolejną zaletą wprowadzenia Polski do strefy euro jest łatwiejszy proces decyzyjny. Innymi słowy, Polacy łatwiej mogliby wybierać sobie odbiorców oraz dostawców.  Dzięki temu, że wszystkie produkty będą w tej samej walucie, nie trzeba będzie dokonać ciągłego przeliczania cen na złotówki.

Wejście do strefy euro zlikwidowałoby również spekulację na polskiej walucie.  Dzięki temu Polska mogłaby ograniczyć koszty związane z obroną własnej waluty.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii: plusy przystępowania do strefy euro. – konkluzja

Udowodnienie obecnie, że Polska powinna wejść do strefy euro może nie być takie proste. Z pewnością będzie wymagało to bardzo dobrego warsztatu ekonomicznego. Pisząc taką pracę, warto również zapoznać się z argumentami przeciwników strefy euro. Dzięki temu łatwiej będziemy mogli odnosić się do ich sceptycznych opinii w naszej pracy magisterskiej.  Zalety wejście Polski do strefy euro to z pewnością temat fascynujący oraz bardzo wymagający. Jest to temat o wysokim poziomie trudności, który wymaga dużej ilości danych oraz bardzo wysokiej wiedzy merytorycznej.

Zostaw odpowiedź